Teater

Teater fra 4. klasse og oppover er et fag på linje med musikk og visuell kunst. I teater bruker vi oss selv som instrument. Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt, og de får tilfredsstilt behovet for å bearbeide opplevelser.

I improvisasjonsarbeid befinner eleven seg i en spontan skapende sammenheng, enten alene eller sammen med andre i en gruppe. Improvisasjonsarbeid kan utvikle elevens evne til spontanitet og kreativitet, til rolleinnlevelse, lytting, tilstedeværelse og samhandling. Ordforråd og uttrykksevne styrkes. Man skiller mellom bevegelsesimprovisasjon og verbal improvisasjon. Improvisasjon kan brukes som metode til å lage forestillinger

Formidling av dikt og prosa, samt dramatisering står sentralt.

Undervisningen foregår i grupper og det blir tatt hensyn til individualitet og særlige behov. I samarbeid med de andre avdelingene, lager vi store og små forestillinger jevnlig. I den forbindelse får elevene ekstra undervisning.

Undervisning foregår i forskjellige grupper, hvor det deles inn etter alder og kompetanse.  

Lærer:

Julie Ibsgaard Munksgaard

 
   
   
 

 

 

   
 

 

 

Kombitime for 3. Klasse

Kombitime er ment som en grunnleggende innføring i teater og visuell kunst. Kulturskolen ønsker at elevene får kjennskap til begge kunstuttrykkene. Dette for å oppleve bredden og fellestrekk i all kunstnerisk uttrykk. Elever får et halvt år med visuell kunst og et halvt år med teater ved våre faglærere. „Kombitime“ er et gruppetilbud for alle elever i kommunen på Sunde skole i SFO tiden, dvs. etter skolens kjernetid.

Lærere:
Julie Munksgaard,
Joel Toledo