Utleie-betingelser Flekkefjord Kultursenter SPIRA

NORSK KULTURHUSNETTVERK STANDARDVILKÅR FOR LEIE AV LOKALER

1 PARTER
Disse standardvilkårene gjelder med mindre annet er særskilt avtalt i Del 1 av Leieavtalen, og gjelder mellom Utleier og Leietaker eller den som har rett til å representere Leietaker.
Dersom Leietaker ikke er en juridisk person er den personen som har signert Leieavtalen personlig ansvarlig for oppfyllelse av Leietakers forpliktelser i henhold til Leieavtalen. Den som undertegner Leieavtalen skal være fylt minst 18 år.
Leietaker kan ikke overdra sine rettigheter etter Leieavtalen til tredjepart uten Utleiers skriftlige samtykke.
Utfylt og signert Leieavtale skal være Utleier i hende senest tre dager før billettsalget til Arrangementet starter, eller innen den frist Utleier setter.
2 LEIE
Leien inkluderer bruk av Lokalet som definert i Del 1, punkt 1 av Leieavtalen med tillegg av de ytelser som Leietaker velger ut fra Vedlegg 1. Leietaker skal kun benytte utstyr og Lokalet som fremgår av Leieavtalen. Bruk av Utleiers utstyr skal kun utføres av kyndig personell.
Leie av utstyr, instrumenter og personell som ikke dekkes av avtalt leiesum, belastes leietager i sin helhet.
Minimum én av Utleiers teknikere skal være tilstede under hele leieperioden, inkludert ved opprigg og nedrigg. Leietaker kan stille med ytterligere kvalifisert teknisk personell for egen regning. Leietakers personell plikter å rette seg etter instruks fra Utleiers ansvarlige for arrangementet.
Leietaker har ansvar for eget arrangement, herunder klarering av rettigheter, betaling av royalties, avgifter, artistskatt, etc., samt rapportering og betaling til TONO, Gramo og lignende.
Utleier har ingen øvrige forpliktelser enn det som er angitt i Leieavtalen.
Tekniske behov skal meldes til Flekkefjord Kultursenter, om mulig, innen 6 uker før forestilling, gjerne i forbindelse med produksjonsmøtet.
Spesifisert utstyrsliste på våre nettsider, www.flekkefjordkultursenter.no
Ordinær timesats gjelder i 7 timer og faktureres leietaker i henhold til vedlagt prisliste. I tidsrommet mellom 0100 og 0800 beregnes overtid med et tillegg på 100% av ordinær timesats.
Minimum timeantall for innleid tekniker: 4 timer
Ved arbeid over 7 timer beregnes overtid.
På bevegelige helligdager og off. høytidsdager, vil overtid faktureres i hht bestemmelsene iHovedtariffavtalen.
Utgifter til eventuelt innleid utstyr vil belastes leietaker.
Dersom tekniske behov meldes etter ovennevnte frist, tar Flekkefjord Kultursenter forbehold om å kunne imøtekomme disse.
UOV i Flekkefjord fastsetter gjeldende priser for leie av lokaler og tekniske tjenester. Disse er til en hver tid gjeldende.
PRODUKSJONSMØTE

Flekkefjord Kultursenter og leietaker skal ved behov gjennomføre produksjonsmøte i forkant av kontraktfestet arrangement. Flekkefjord Kultursenter kan i produksjonsmøte kreve justering av bestilt mannskap og tider, dersom dette er nødvendig for å kvalitetssikre gjennomføring av planlagt arrangement. Flekkefjord Kultursenter og leietaker kan også ved behov innkalle til evalueringsmøte i etterkant av gjennomført arrangement. Eget referat skal følge etter produksjonsmøtet.
3 BILLETTSALG
Dersom det skal selges billetter til Arrangementet til offentligheten skal Leietaker benytte Utleiers billettdistributør og system for billettsalg. Leietaker skal informere Utleier om Arrangementet er merverdiavgiftpliktig eller ikke.
Billetter til alle forestillinger selges i billettluken i Flekkefjord Kultursenter og via internett – www.flekkefjordkultursenter.no/billetter
Dersom Utleier deltar i ledsagerordning vil ledsager kunne delta gratis på Arrangementet mot fremleggelse av ledsagerbevis. Antall ledsager billetter som er tilgjengelig fremgår av Del 1 av Leieavtalen.
Dersom Leietaker er en artist eller representerer artist gjelder følgende: Dersom en eller flere av bandets/artistens/ensemblets e.l. besetning må avlyse, kan Utleier velge å avlyse hele Arrangementet dersom den/de som avlyser utgjør en ikke uvesentlig del av besetningen. Ved slik avlysning av Arrangementet kan Utleier velge å betale billettinntektene tilbake til publikum. Leietaker blir i slikt tilfelle ansvarlig for eventuell billettavgift iht. Utleiers vilkår slik angitt i Vedlegg 4.
Publikum vil ofte identifisere Utleier med alle arrangementer hvor det selges billetter til offentligheten selv om leietakere er arrangøren. Utleier kan derfor refundere solgte billetter i tråd med Utleiers regler for billettsalget, slik angitt i Vedlegg 4, og Utleiers alminnelige praksis.
4 OPPGJØR
Leietaker kan pålegges å forhåndsbetale leie innen fristen som er oppgitt i Del 1, såfremt billettsalget ikke tilsvarer de på forhånd avtalte utgiftene til Utleier innen utløpet av fristen.
Oversikt over inntekter og utgifter i tilknytning til Arrangementet sendes til Leietaker så snart som mulig og senest innen 5 virkedager etter endt Arrangement.
Utleier kan motregne utestående mot billettinntekter før utbetaling av eventuelt overskudd til Leietaker. Utbetaling av oppgjør skjer utelukkende ved faktura av godkjent regnskapsmessig standard.
5 INFORMASJON OM ARRANGEMENTET
Dersom informasjon om Arrangementet skal publiseres på Utleiers markedsflater skal Leietaker levere egnede og klarerte pressebilder og presseskriv innen frist som angitt i Del 1.
Utleier skal kunne bruke pressebilder og presseskriv vederlagsfritt i promoteringen av Arrangementet og på markedsmateriell. Leietaker plikter å opplyse Utleier om eventuell krediteringsplikt. Slikt materiell kan også benyttes til promotering av Utleier. Dersom Utleier finner det nødvendig kan Utleier, for Leietakers regning, skaffe til veie tilfredsstillende markedsmateriell.
Ved Leietakers egen markedsføring av Arrangementet skal Utleiers navn og logo kun benyttes i den utstrekning Utleier tillater det.
6 SALG AV MERCHANDISE
Utleier kan tilrettelegge for salg av merchandise mot provisjon/minimumsbeløp etter egen avtale. Salg av mechandise kan ikke skje uten avtale med Utleier.
7 BACKSTAGE/BEVERTNING
Leietaker skal ikke medbringe alkohol i Lokalet, heller ikke backstage, med mindre det er avtalt. Alkohol kan i alle tilfeller bare medbringes så fremt det ikke strider med en eventuell skjenkebevilgning.
Dersom Arrangøren ønsker at Utleier skal besørge bevertning skal det inngås egen avtale om dette, der det også skal fremgå når frist for å melde inn bestilling er.
Leietaker skal ikke medbringe egen mat på arrangementsdagen. Leietaker/Arrangør som ønsker bevertning må inngå avtale med vår samarbeidspartner Doffen kulturservering AS. Dersom leietakeren/arrangøren handler i strid med avtalen får vedkommende faktura på 1500,- kroner.
Lag og foreninger som leietakere har på øvelsesdagen mulighet til å ta med enkel mat og drikke, ekskludert alkohol.

Kultursenterets valgte samarbeidspartner har eksklusiv serveringsrett. I Artist-greenroom kan leietager servere enkel pausemat levert fra vår samarbeidspartner til sine deltagere/artister.
Leietaker plikter å klargjøre for vask etter hver dag
Alle henvendelser angående servering kan rettes til :

Doffen kulturservering AS:

post@doffen-spira.no


Kiosk: Telefon 90521204

8 SIKKERHET
Utleier skal ha tilstrekkelig vakthold under Arrangementet, og skal overholde gjeldende HMS-regler. Kostnaden for dette skal dekkes av Leietaker. Leietaker skal sette seg inn i gjeldende lover og regler som omfatter Leietakers Arrangement, herunder Utleiers reglement, rømningsveier, brannforskrift etc.
Leietaker skal påse at uvedkommende ikke har tilgang til Lokalet og det utstyr som Leietaker disponerer i leieperioden.
Dersom Arrangementet krever mer sikkerhet enn forutsatt eller særlige tillatelser, skal Leietaker straks informere Utleier. Leietaker har ansvar for det ekstraarbeid og de utgifter som måtte tilkomme som følge av dette. Dersom Arrangementet innebærer handlinger som kan innvirke på publikums sikkerhet, skal Utleier opplyses om dette på forhånd. Utleier kan nekte slike handlinger.
Utleiers lydbegrensninger, slik angitt i Vedlegg 3, skal ikke overskrides.
Hver av Partene kan kreve at det gjennomføres en risikoanalyse forut for Arrangementet.
9 OPPTAK AV LYD OG BILDE
Leietaker plikter å opplyse om akkrediterte fotografer. Dersom det foreligger forbud mot opptak av lyd og bilde skal Leietaker opplyse om dette i god tid før Arrangementet. Utleier kan ikke forhindre, eller holdes ansvarlig for, bruk av mobiltelefoner eller personlig kamera til fotografering eller videoopptak. Utleier kan gjøre lyd- eller bildeopptak til internt bruk eller til egen markedsføring. Slike lydopptak må godkjennes av evt. artist før bruk. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn og skal gis innen 2 virkedager fra oversendelse for godkjenning. Dersom tilbakemelding ikke er gitt innen to virkedager fra forespørsel anes samtykk som gitt. Dersom det tillates akkrediterte fotografer/journalister, gir Leietaker tillatelse til at slike kan gjøre inntil tre minutter opptak av fremføringen/arrangementet for bruk i reportasjer uavhengig av pressens rettigheter etter åndsverkloven.
10 TILBAKELEVERING AV LOKALET
Leietaker har plikt til å inspisere Lokalet ved starten av leieperioden. Eventuelle skader eller mangler som oppdages ved ankomst eller oppstår i Leieperioden skal umiddelbart meldes til Utleier. Leietaker er ansvarlig for skader som burde vært oppdaget ved ankomst og som ikke meldes til Utleier ved ankomst.
Leietaker skal levere Lokalet inkludert utstyr tilbake i den stand det var ved leieperiodens start. Dette innebærer at inventar skal settes tilbake på plass, Lokalet skal ryddes og søppel skal fjernes, med mindre annet er avtalt. Dersom Utleier må rydde eller tilbakestille Lokalene skal Leietaker betle vederlag for dette basert på priser som angitt i Vedlegg 1.
Utleier har rett til å utbedre skader på Lokalet og utstyr som oppstår i leieperioden for Leietakers regning.
Straks publikum forlater Arrangementet har Utleier rett til å starte omrigg til nytt arrangement så lenge dette ikke innvirker negativt på Arrangementet.
11 FORSIKRING/ERSTATNING
Utleier er ansvarlig for å ha alle lovpålagte forsikringer. Leietaker er ansvarlig for å ha forsikring, herunder ansvarsforsikring, for egne personer og utstyr.
Utleier er ikke ansvarlig for Leietakers utstyr og eierandeler.
12 AVLYSNING/AVBESTILLING/FLYTTING
Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling tidligere enn tre måneder før Arrangementet skal det betales et gebyr på kr 2 000,- samt påløpte kostnader. Ved avbestilling senere enn 3 måneder før Arrangementet blir Leietaker belastet 50 % av leiesummen. Ved avbestilling senere enn 2 måneder før Arrangementet belastes Leietaker 100% av leiesummen. Ved avbestilling senere enn 3 eller 2 måneder før Arrangementet er Leietaker alltid ansvarlig for å betale Utleiers påløpte kostnader og sannsynlige inntektstap.
Dersom Leietaker vil flytte Arrangementet til en senere dato anses dette som en avbestilling på samme vilkår som i punktet ovenfor, med mindre annet er avtalt.
Dersom Utleier kansellerer leieforholdet grunnet forhold som ikke skyldes force majeure eller mislighold fra Leietakers side har Leietaker krav på erstatning av dokumenterte merutgifter ved flytting eller kansellering av Arrangementet.
13 FORCE MAJEURE
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter Leieavtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure (som for eksempel orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner eller pålegg fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer), skal den annen Part varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede Parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen Parts motytelse suspenderes i samme tidsrom, med mindre Utleier er den rammede part og Leietaker likevel kan fortsette oppdraget.
Den annen Part kan i force majeure-situasjoner bare heve Avtalen med den rammede Parts samtykke, eller dersom situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 30 dager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da med 15 dagers varsel. I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. Ingen av partene kan kreve erstatning for de utgifter de er blitt påført – eller inntekter som er gått tapt – på grunn av force majeure-forholdet.
14 LEIETAKERS MISLIGHOLD
Utleier har rett til å heve Leieavtalen dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser overfor Utleier vesentlig. Betalingsmislighold skal alltid anses som vesentlig.
Utleier har dessuten rett til å heve Avtalen dersom Leietaker innleder utenrettslige eller offentlige gjeldsforhandlinger og/eller dersom Leietaker blir tatt under skifterettens behandling som konkursbo eller det for øvrig sannsynliggjøres at Leietaker ikke vil være i stand til å gjøre opp for sine forpliktelser i henhold til foreliggende avtale.
Leietaker plikter å erstatte utgifter og/eller tap herunder følgetap som Utleier måtte bli påført som følge av enhver form for mislighold fra Leietakers side.
15 TVANGSFRAVIKELSE
Leietaker vedtar tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Lokalet ikke fraflyttes til tross for at Kontraktssummen helt eller delvis ikke blir betalt, jf tvangsfullbyrdelseslovens § 13, 2.ledd a).
Likeledes vedtar Leietaker tvangsfravikelse uten søksmål og dom i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 13 for det tilfellet at Leieobjektet og/eller de arealer som omfattes av leieforholdet ikke fraflyttes til tross for at leietiden er gått ut, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2, 2.ledd b).
16 TAUSHETSPLIKT
Partene er forpliktet til, så vel under avtaletiden som etter dens opphør, uansett årsak, å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om Leieavtalens innhold og annen konfidensiell informasjon som Partene er blitt kjent med i forbindelse med Leieavtalen. All informasjon Partene utveksler i forbindelse med Leieavtalen er å anse som konfidensiell informasjon. Brudd på dette punktet anses som vesentlig kontraktsbrudd. Taushetsplikten gjelder ikke i den utstrekning Partene er forpliktet til å utlevere informasjon i lov eller forskrifter, eksempelvis offentlighetsloven.
Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet ovenfor hverandre under gjennomføringen av Leieavtalen.
17 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN
Leieavtalen omfattes ikke av husleieloven, med unntak av de ufravikelige bestemmelsene som gjelder for leie av lokale, jfr. husleieloven § 1-2.
18 LOVVALG OG TVISTELØSNING
Leieavtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Enhver tvist mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning innen 30 dager etter at en av Partene krever forhandlinger, kan hver av Partene bringe saken inn for domstolene ved Utleiers verneting.